پروژه نسترن 6

رونمایی از هترا نسترن 6
پروژه نسترن 6
همکاری بزرگ پروژه هترا با جناب استاد رضا دانشمیر
پروژه نسترن 6
مرحله دوم فوندانسیون نسترن 6
پروژه نسترن 6
مرحله فوندانسیون نسترن 6
پروژه نسترن 6
گودبرداری پروژه نسترن 6
پروژه نسترن 6
مرحله گود برداری واجرای سازه نگهبان
پروژه نسترن 6
تخریب بنا
پروژه نسترن 6