پروژه نیلوفر

اجرای پارت آخر اسکلت فلزی نیلوفر
پروژه نیلوفر
اجرای پوشش ضد حریق
پروژه نیلوفر
مرحله دوم اسکلت بندی پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
بتن ریزی سقف اول
پروژه نیلوفر
بتن ریزی دیوار های حایل
پروژه نیلوفر
اسکلت بندی پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
آرماتور بندی و بتن ریزی پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
مرحله اول گودبرداری پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
معرفی پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر