پروژه نیلوفر

بروز رسانی 16 تیرماه پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
توضیحات مهندس شبانی مدیر پروژه نیلوفر هترا
پروژه نیلوفر
اجرای تاسیسات فاضلاب و فن کوئل ها پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
گچ کاری طبقه اول پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
سقف آخر پروژه هترا نیلوفر
پروژه نیلوفر
مروری بر سال 99 در پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
اجرای پارت آخر اسکلت فلزی نیلوفر
پروژه نیلوفر
اجرای پوشش ضد حریق
پروژه نیلوفر
مرحله دوم اسکلت بندی پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
بتن ریزی سقف اول
پروژه نیلوفر
بتن ریزی دیوار های حایل
پروژه نیلوفر
اسکلت بندی پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
آرماتور بندی و بتن ریزی پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
مرحله اول گودبرداری پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر
معرفی پروژه نیلوفر
پروژه نیلوفر