اجرای پوشش ضد حریق در طبقات پروژه هتر واقع در خیابان نیلوفر