بروزرسانی پروژه نیلوفر 16 تیرماه 1401 از مجموعه ساختمانی گروه هترا