توضیحات مهندس شبانی مدیر پروژه نیلوفر هترا در مورد بروزرسانی پروژه