توضیحات مهندس کاشفی مدیر پروژه گلایل هترا در مورد بروز رسانی پروژه گلایل.