توضیحات مهندس کاشفی مدیر پروژه گلایل هترا در مورد روند پیشرفت پروژه