نمای پروژه گلایل هترا در حال تکمیل و بروز رسانی می باشد.