پروژه نسترن 5 از گروه ساختمانی هترا با طراحی و معماری جناب مهندس رضا دانشمیر به زودی شروع به کار خواهد کرد.