رونمایی از پروژه هترا نسترن 6 که توسط مهندس رضا دانشمیر طراحی گردیده است.