استفاده از برند ” ساختمان هوشمند تسلا ” برای تابلو برق های هوشمند درگروه ساختمانی هترا برای بازدهی بیشتر و همچنین بهتر.