در ابتدای راه ساخت پروژه نسترن 6، مرحله گود برداری و اجرای سازه نگهبان به انجام رسید که در ویدئوی زیر قابل مشاهده است.

تمام مراحل طبق بالاترین استاندارد های حال حاضر در حال انجام است تا نتیجه ای درخور و ارزنده حاصل شود .

” گروه ساختمانی هترا “