آنچه در سال 1399 در پروژه گلایل هترا اتفاق افتاد، تا این پروژه هم در مسیر بهترین بودن، گام جدیدی بردارد …

 

” گروه ساختمانی هترا ”