پایان مرحله گچ سفید پروژه گلایل

 

 

 

اجرای مرحله گچ سفید پروژه گروه ساختمانی هترا واقع در خیابان گلایل که در ویدئو قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان این مراحل در ویدیو کلیپ زیر قابل ملاحظه است :