پروژه هترا واقع در خیابان نیلوفر که در منطقه بلوار سجاد مشهد در حال ساخت است، همچنان روند تکمیل خود را طی میکند که گزارشی از دومین مرحله اسکلت بندی این پروژه را مشاهده می‎کنید.